Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 31kWORD 24k
4 Μαΐου 2010
H-0247/2010

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0247/10

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιουνίου 2010

σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού

υποβολή: Konrad Szymański

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Λήξη ισχύος του Κανονισμού 1400/2002 περί απαλλαγής κατά κατηγορία (ΚΑΚ) όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία

 Γραπτή απάντηση 

Υπό το φως της επικείμενης λήξης ισχύος του Κανονισμού ΚΑΚ 1400/2002[1], η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόταση κανονισμού σχετικά με την απαλλαγή κατά κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και σχέδιο συνοδευτικών κατευθυντηρίων γραμμών.

 

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία των ανεξάρτητων παραγωγών και ιδιοκτητών συνεργειών αυτοκίνητων;

 

Ποια μέσα προτίθεται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει για να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση έγκρισης συμφωνίας για την απαλλαγή κατά κατηγορία, τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες για όλους τους ανεξάρτητους παράγοντες της αγοράς;

 

Με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή την τήρηση της απαγόρευσης να ισχύει η εγγύηση του οχήματος μόνο εφόσον η συντήρηση και οι επισκευές όλων των ειδών πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε συνεργεία που αναγνωρίζονται από τον παραγωγό;

 

 

Κατάθεση: 04.05.2010

pl

 

[1]  Ε.Ε. L 203 της 1.8.2002, σελ. 30.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PL 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου