Γνωμοδότηση - IMCO_AD(2008)402495Γνωμοδότηση
IMCO_AD(2008)402495

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
2007/2257(INI)
Συντάκτης γνωμοδότησης: Jacques Toubon

8.4.2008

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: