Arvamus - IMCO_AD(2008)402495Arvamus
IMCO_AD(2008)402495

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Tööstuspoliitika vahekokkuvõte - Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse
(2007/2257(INI))
Arvamuse koostaja: Jacques Toubon

8.4.2008

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: