Nuomonė - IMCO_AD(2008)402495Nuomonė
IMCO_AD(2008)402495

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pramonės politikos vidurio laikotarpio peržiūros. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis
(2007/2257(INI))
Nuomonės referentas: Jacques Toubon

8.4.2008

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: