Atzinums - IMCO_AD(2008)402495Atzinums
IMCO_AD(2008)402495

ATZINUMS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par rūpniecības politikas termiņa vidusposma pārskatu: ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā
(2007/2257(INI))
Atzinumu sagatavoja: Jacques Toubon

8.4.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: