Yttrande - IMCO_AD(2008)402495Yttrande
IMCO_AD(2008)402495

YTTRANDE
från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över översyn av industripolitiken efter halva tiden - ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
(2007/2257(INI))
Föredragande: Jacques Toubon

8.4.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: