Становище - IMCO_AD(2009)415324Становище
IMCO_AD(2009)415324

СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схема на Общността за екомаркировка
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Докладчик по становище: Edit Herczog

23.1.2009

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: