Stanovisko - IMCO_AD(2009)415324Stanovisko
IMCO_AD(2009)415324

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství
(KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Navrhovatelka: Edit Herczog

23.1.2009

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: