Arvamus - IMCO_AD(2009)415324Arvamus
IMCO_AD(2009)415324

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse ökomärgise kava kohta
(KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Arvamuse koostaja: Edit Herczog

23.1.2009

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: