Atzinums - IMCO_AD(2009)415324Atzinums
IMCO_AD(2009)415324

ATZINUMS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas ekomarķējuma sistēmu
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Atzinumu sagatavoja: Edit Herczog

23.1.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: