Advies - IMCO_AD(2009)415324Advies
IMCO_AD(2009)415324

ADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair systeem van milieukeuren
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Rapporteur voor advies: Edit Herczog

23.1.2009

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: