OPINIA
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Sprawozdawczyni: Edit Herczog

23.1.2009

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: