Yttrande - IMCO_AD(2009)415324Yttrande
IMCO_AD(2009)415324

YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om miljömärkesprogram för gemenskapen
(KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Föredragande: Edit Herczog

23.1.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: