Γνωμοδότηση - IMCO_AD(2010)443067Γνωμοδότηση
IMCO_AD(2010)443067

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
σχετικά με 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)
(2010/2076(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Silviu Buşoi

14.9.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: