Arvamus - IMCO_AD(2013)502121Arvamus
IMCO_AD(2013)502121

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Arvamuse koostaja: Pier Antonio Panzeri

15.5.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: