Nuomonė - IMCO_AD(2013)502121Nuomonė
IMCO_AD(2013)502121

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų
(COM(2012) 0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Nuomonės referentas: Pier Antonio Panzeri

15.5.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: