Становище - IMCO_AD(2015)539571Становище
IMCO_AD(2015)539571

СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Докладчик по становище: Денис де Йонг

23.1.2015

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: