Γνωμοδότηση - IMCO_AD(2015)539571Γνωμοδότηση
IMCO_AD(2015)539571

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας
(COM(2014)0221 - C8-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Dennis de Jong

23.1.2015

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: