OPINIA
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dennis de Jong

23.1.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: