Stanovisko - IMCO_AD(2015)539571Stanovisko
IMCO_AD(2015)539571

STANOVISKO
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dennis de Jong

23.1.2015

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: