Atzinums - IMCO_AD(2016)584233Atzinums
IMCO_AD(2016)584233

  ATZINUMS
  Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  Budžeta komitejai
  par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
  (2016/2047(BUD))
  Atzinuma sagatavotāja: Liisa Jaakonsaari

  6.9.2016

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: