Yttrande - IMCO_AD(2016)584233Yttrande
IMCO_AD(2016)584233

  YTTRANDE
  från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  till budgetutskottet
  över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
  (2016/2047(BUD))
  Föredragande av yttrande: Liisa Jaakonsaari

  6.9.2016

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: