Становище - IMCO_AD(2016)589291Становище
IMCO_AD(2016)589291

СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
на вниманието на комисията по култура и образование
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Докладчик по становище: Ема Маккларкин

19.12.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: