Γνωμοδότηση - IMCO_AD(2016)589291Γνωμοδότηση
IMCO_AD(2016)589291

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emma McClarkin

19.12.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: