Arvamus - IMCO_AD(2016)589291Arvamus
IMCO_AD(2016)589291

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Arvamuse koostaja: Emma McClarkin

19.12.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: