Lausunto - IMCO_AD(2016)589291Lausunto
IMCO_AD(2016)589291

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Valmistelija: Emma McClarkin

19.12.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: