Nuomonė - IMCO_AD(2016)589291Nuomonė
IMCO_AD(2016)589291

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateikta Kultūros ir švietimo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo
(COM(2016) 0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Nuomonės referentė: Emma McClarkin

19.12.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: