Atzinums - IMCO_AD(2016)589291Atzinums
IMCO_AD(2016)589291

ATZINUMS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Kultūras un izglītības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Emma McClarkin

19.12.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: