Yttrande - IMCO_AD(2016)589291Yttrande
IMCO_AD(2016)589291

YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för kultur och utbildning
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Föredragande av yttrande: Emma McClarkin

19.12.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: