Γνωμοδότηση - IMCO_AD(2020)648565Γνωμοδότηση
IMCO_AD(2020)648565

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
(2020/2016(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Marcel Kolaja

9.9.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: