Γνωμοδότηση - IMCO_AD(2021)680981Γνωμοδότηση
IMCO_AD(2021)680981

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
σχετικά με σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της ΕΕ
(2021/2007(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Vlad-Marius Botoş

22.6.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: