Stanovisko - IMCO_AD(2021)680981Stanovisko
IMCO_AD(2021)680981

STANOVISKO
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
pre Výbor pre právne veci
k akčnému plánu v oblasti duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ
(2021/2007(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Vlad-Marius Botoş

22.6.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: