Изменения - IMCO_AM(2009)430618Изменения
IMCO_AM(2009)430618

Проектодоклад
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
относно отчета за постигнатите резултати в областта на вътрешния пазар
(2009/2141(INI))

17.11.2009

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: