Pozměňovací návrhy - IMCO_AM(2009)430618Pozměňovací návrhy
IMCO_AM(2009)430618

Návrh zprávy
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Hodnotící zpráva o vnitřním trhu
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: