Grozījumi - IMCO_AM(2009)430618Grozījumi
IMCO_AM(2009)430618

Ziņojuma projekts
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: