Ändringsförslag - IMCO_AM(2009)430618Ändringsförslag
IMCO_AM(2009)430618

Förslag till betänkande
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Resultattavlan för den inre marknaden
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: