Ændringsforslag - IMCO_AM(2011)469976Ændringsforslag
IMCO_AM(2011)469976

Udkast til betænkning
Jürgen Creutzmann
(PE467.028v01-00)
om onlinespil i det indre marked
(2011/2084(INI))

8.9.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: