Τροπολογίες - IMCO_AM(2013)508256Τροπολογίες
IMCO_AM(2013)508256

  Σχέδιο έκθεσης
  Anna Maria Corazza Bildt
  (PE496.644v01)
  σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα Βήματα
  (2012/2144(INI))

  13.5.2013

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: