Pakeitimai - IMCO_AM(2019)644807Pakeitimai
IMCO_AM(2019)644807

  PAKEITIMAI
  9 - 19
  Nuomonės projektas
  Anna Cavazzini
  (PE643.178v01-00)
  kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos
  Pasiūlymas dėl reglamento
  (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))

  17.12.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: