PDF 641kWORD 95k

 

<Commission>{IMCO}Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja</Commission>

IMCO(2009)1201_1

<TitreType>DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS</TitreType>

Sanāksme

Otrdien, 2009. gada 1. decembrī, plkst. 15.00–18.30

Trešdien, 2009. gada 2. decembrī, plkst. 09.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: ASP 3E2

2009. gada 1. decembrī plkst. 15.00–16.00

1.              Koordinatoru sanāksme

Aiz slēgtām durvīm

2009. gada 1. decembrī plkst. 16.00–18.30

2.              Darba kārtības pieņemšana

3.              Priekšsēdētāja paziņojumi

4.              Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika:

5.              Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums

              IMCO/7/01025

                            2009/2141(INI)              SEC(2009)1007

Referente:

Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

AM – PE430.618v02-00
PR – PE430.299v02-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO –

 • Paziņojums komitejas locekļiem
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2009. gada 11. novembris plkst. 12.00

6.              Gāzes piegādes drošība

              IMCO/7/00730

              ***I              2009/0108(COD)              COM(2009)0363 – C7-0097/2009

Atzinuma sagatavotāja:

Sandra Kalniete (PPE)

PA – PE428.268v01-00
AM – PE430.633v02-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE –

Alejo Vidal-Quadras (PPE)

PR – PE430.654v01-00

 • Ziņojuma projekta izskatīšana
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2009. gada 11. novembris plkst. 12.00

7.              Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem

              IMCO/7/00100

              ***I              2008/0028(COD)              COM(2008)0040 – C6-0052/2008

Atzinuma sagatavotāja:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE430.628v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE430.616v01-00

 • Atzinuma projekta izskatīšana
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 6. janvāris plkst. 12.00

2009. gada 2. decembrī plkst. 9.00–12.30

8.              Tirgus uzraudzība

              IMCO/7/01575

 • Komisijas pārstāvju uzstāšanās
  Patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva

9.              Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums

              IMCO/7/01025

                            2009/2141(INI)              SEC(2009)1007

Referente:

Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

 

AM – PE430.618v02-00
PR – PE430.299v02-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO –

 • Ziņojuma projekta pieņemšana
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2009. gada 11. novembris plkst. 12.00

 

10.              Gāzes piegādes drošība

              IMCO/7/00730

              ***I              2009/0108(COD)              COM(2009)0363 – C7-0097/2009

Atzinuma sagatavotāja:

Sandra Kalniete (PPE)

PA – PE428.268v01-00
AM – PE430.633v02-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE –

Alejo Vidal-Quadras (PPE)

PR – PE430.654v01-00

 • Ziņojuma projekta pieņemšana
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2009. gada 11. novembris plkst. 12.00

11.              2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: EK vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija

              IMCO/7/00563

                            2009/2068(DEC)              SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Atbildīgā komiteja:

CONT –

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

 • Atzinuma projekta izskatīšana

12.              Farmakovigilance (grozījumi Direktīvā 2001/83/EK)

              IMCO/7/00155

              ***I              2008/0260(COD)              COM(2008)0665 – C6-0514/2008

Atzinuma sagatavotājs:

Claude Turmes (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

ENVI –

Linda Mcavan (S&D)

 

 • Paziņojums komitejas locekļiem
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 2. februāris plkst. 12.00

13.              Cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) Nr. 726/2004)

              IMCO/7/00164

              ***I              2008/0257(COD)              COM(2008)0664 – C6-0515/2008

Atzinuma sagatavotājs:

Claude Turmes (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

ENVI –

Linda Mcavan (S&D)

 

 • Paziņojums komitejas locekļiem
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 2. februāris plkst. 12.00

14.              SOLVIT

              IMCO/7/01145

                            2009/2138(INI)             

Referents:

Cristian Silviu Bușoi (ALDE)

PR – PE430.642v01-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO –

Atzinums:

PETI –

 

 • Ziņojuma projekta izskatīšana
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2009. gada 11. decembris plkst. 12.00

2009. gada 2. decembrī plkst. 15.00–18.30

15.              Patērētāju aizsardzība

              IMCO/7/01204

                            2009/2137(INI)             

Referente:

Anna Hedh (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

IMCO –

 • Viedokļu apmaiņa

16.              Patērētāju tiesības

              IMCO/7/00125

              ***I              2008/0196(COD)              COM(2008)0614 – C6-0349/2008

Referents:

Andreas Schwab (PPE)

DT – PE423.778v02-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO* –

Atzinumi:

ECON –

Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

 

JURI* –

Diana Wallis (ALDE)

DT – PE423.804v01-00

 • Viedokļu apmaiņa
 • Grozījumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 24. jūnijs plkst. 12.00

17.              2008. gada ziņojums par konkurences politiku

              IMCO/7/01391

                            2009/2173(INI)              COM(2009)0374

Atzinuma sagatavotājs:

Adam Bielan (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

ECON –

Sophia In 'T Veld (ALDE)

PR – PE430.661v02-00

 • Viedokļu apmaiņa

18.              Citi jautājumi

19.              Nākamās sanāksmes laiks

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika