PDF 464kWORD 293k

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2017)0306_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2017. gada 6. martā, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2017. gada 6. martā plkst. 15.00–18.30

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītājas paziņojumi

3.              Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·           2017. gada 25.–26. janvārī              PV – PE597.636v01-00

·           2017. gada 6. februārī              PV – PE599.640v01-00

·           2017. gada 9. februārī              PV – PE599.690v01-00

4.              Jaunākā informācija par trialoga sarunām un notikumiem

5.              Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Atzinuma sagatavotāja:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Atbildīgā komiteja:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22. martā plkst. 12.00

6.              Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma

IMCO/8/07659

 

Referents:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Grozījumu izskatīšana

7.              Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Referents:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO*

 

 

 

·           Grozījumu izskatīšana

8.              Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Referents:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO*

 

 

 

·           Grozījumu izskatīšana

9.              Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenotas ģeogrāfiskās bloķēšanas un cita veida diskriminācijas novēršana iekšējā tirgū

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Referente:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO*

 

 

 

·           Grozījumu izskatīšana

10.              FinTech — tehnoloģijas ietekme un finanšu sektora nākotne

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Atzinuma sagatavotāja:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Atbildīgā komiteja:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Grozījumu izskatīšana

11.              Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Atzinuma sagatavotājs:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Grozījumu izskatīšana

12.              Dažādi jautājumi

13.              Nākamās sanāksmes

·           2017. gada 13. martā plkst. 19.00–20.30 (Strasbūra)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika