PDF 396kWORD 293k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2017)0306_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 6. marca 2017 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

6. marca 2017 od 15.00 do 18.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedníctva

3.              Schválenie zápisníc zo schôdzí

·           25. – 26. januára 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6. februára 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9. februára 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Aktuálne informácie o trialógoch a podujatiach

5.              Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Gestorský výbor:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. marec 2017, 12.00 h

6.              Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo

IMCO/8/07659

 

Spravodajca:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

7.              Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Spravodajca:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Gestorský výbor:

IMCO*

 

 

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

8.              Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Spravodajca:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Gestorský výbor:

IMCO*

 

 

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

9.              Riešenie geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Spravodajkyňa:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Gestorský výbor:

IMCO*

 

 

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

10.              Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Gestorský výbor:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

11.              Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Gestorský výbor:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

12.              Rôzne otázky

13.              Nasledujúce schôdze

·           13. marca 2017 od 19.00 do 20.30 h (Štrasburg)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia