Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - IMCO_OJ(2020)01-22_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

 

IMCO(2020)0122_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 17.30

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 11.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (4Q1)

22 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 9.15

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:

Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις

4. Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Εισηγητής:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Επί της ουσίας:

 

LIBE

 

 

Εισηγητής IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22 Ιανουαρίου 2020, από 9.15 έως 10.30

5. Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου

με τον Darko Horvat, Υπουργό Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και τεχνών της Κροατίας

22 Ιανουαρίου 2020, από 10.30 έως 12.30

Συνεδρίαση νομοθετικού ελέγχου

6. Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS)

7. Εφαρμογή του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (Κανονισμός (ΕΕ) αρ.305/2011): Παρουσίαση από την Επιτροπή της έκθεσης αξιολόγησης και μελλοντικά σχέδια

22 Ιανουαρίου 2020, από 14.30 έως 16.30

Δημόσια ακρόαση

8. Για την οδηγία περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων

22 Ιανουαρίου 2020, από 16.30 έως 17.30

Κεκλεισμένων των θυρών

9. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

23 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 10.00

Με το Κοινό Κέντρο Ερευνών

10. Παρουσίαση από το ΚΚΕρ της μελέτης του για την οικονομική αξιολόγηση της διττής ποιότητας των προϊόντων διατροφής στην ενιαία αγορά

23 Ιανουαρίου 2020, από 10.00 έως 11.00

*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***

11. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων: Διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Εισηγήτρια:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Επί της ουσίας:

 

IMCO

 

 

 

  Έγκριση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

  Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

12. Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Πρόεδρος:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Επί της ουσίας:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής

*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***

------

13. Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Επί της ουσίας:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Εξέταση των τροπολογιών

14. Διάφορα

15. Προσεχείς συνεδριάσεις

  17 Φεβρουαρίου 2020, από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

  18 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

* * *

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου