Päevakorra projekt - IMCO_OJ(2020)01-22_1Päevakorra projekt
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2020)0122_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 22. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–17.30

Neljapäev, 23. jaanuar 2020 kell 9.00–11.00

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

22. jaanuar 2020 kell 9.00–9.15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

4. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportöör:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

IMCO-komisjoni raportöör: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22. jaanuar 2020 kell 9.15–10.30

5. Nõukogu eesistujariigi programmi tutvustus

Darko Horvat, Horvaatia majanduse, ettevõtluse ja käsitöönduse minister

22. jaanuar 2020 kell 10.30–12.30

Õigusliku kontrolli istung:

6. Direktiiv (EL) 2016/1148, milles käsitletakse võrgu- ja infosüsteemide turvalisust (võrgu- ja infoturbe direktiiv)

7. Ehitustoodete määruse (määrus (EL) nr 305/2011) rakendamine: komisjoni ettekanne hindamisaruande ja edasiste plaanide kohta

22. jaanuar 2020 kell 14.30–16.30

Avalik kuulamine

8. Tootevastutuse direktiiv

22. jaanuar 2020 kell 16.30–17.30

Kinnine koosolek

9. Koordinaatorite koosolek

* * *

23. jaanuar 2020 kell 9.00–10.00

Koos Teadusuuringute Ühiskeskusega

10. Teadusuuringute Ühiskeskuse ettekanne uuringu kohta, mis käsitleb toiduainete kvaliteedierinevuse majanduslikku hindamist ühtsel turul

23. jaanuar 2020 kell 10.00–11.00

*** Elektrooniline hääletus ***

11. Automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Raportöör:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

  Suuliselt vastatava küsimuse vastuvõtmine

  Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

12. Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Esimees:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Vastutav:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

------

13. Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Vastutav:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Muudatusettepanekute läbivaatamine

14. Muud küsimused

15. Järgmised koosolekud

  17. veebruar 2020 kell 14.30–18.30 (Brüssel)

  18. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

* * *

Viimane päevakajastamine: 20. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika