Darbotvarkės projektas - IMCO_OJ(2020)01-22_1Darbotvarkės projektas
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2020)0122_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.30 val.

2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

2020 m. sausio 22 d. 9.00–9.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Pranešėjas:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

IMCO komiteto nuomonės referentas: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

2020 m. sausio 22 d. 9.15–10.30 val.

5. Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas

Dalyvauja Kroatijos ekonomikos, verslumo ir amatų ministras Darko Horvat

2020 m. sausio 22 d. 10.30–12.30 val.

Teisėkūros kontrolei skirtas laikas

6. Direktyva 2016/1148/ES dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyva)

7. Statybos produktų reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) įgyvendinimas. Komisija pristato įvertinimo ataskaitą ir tolesnius planus

2020 m. sausio 22 d. 14.30–16.30 val.

Viešasis klausymas

8. Atsakomybės už gaminius direktyva

2020 m. sausio 22 d. 16.30–17.30 val.

Uždaras

9. Koordinatorių posėdis

* * *

2020 m. sausio 23 d. 9.00–10.00 val.

Kartu su Jungtiniu tyrimų centru

10. Jungtinio tyrimų centro atstovas pristato dvejopos kokybės maisto produktų bendrojoje rinkoje ekonominio įvertinimo tyrimą

2020 m. sausio 23 d. 10.00–11.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

11. Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas: užtikrinti vartotojų apsaugą ir laisvą prekių ir paslaugų judėjimą

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

  Klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, tvirtinimas

  Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

12. 2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Pirmininkė:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (RENEW)

PR – PE641.227v01-00

 

  Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

------

13. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Pakeitimų svarstymas

14. Kiti klausimai

15. Kiti posėdžiai

  2020 m. vasario 17 d. 14.30–18.30 val. (Briuselis)

  2020 m. vasario 18 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika