Darbotvarkės projektas - IMCO_OJ(2020)01-22_1Darbotvarkės projektas
IMCO_OJ(2020)01-22_1

   

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

   

  IMCO(2020)0122_1

  DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

  Posėdis

  2020 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.30 val.

  2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.

  Briuselis

  Salė: József Antall (4Q1)

  2020 m. sausio 22 d. 9.00–9.15 val.

  1. Darbotvarkės tvirtinimas

  2. Pirmininkės pranešimai

  3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

  Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

  4. Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

  ***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

   

  Pranešėjas:

   

  Patryk Jaki (ECR)

   

  Atsakingas komitetas:

   

  LIBE

   

   

  IMCO komiteto nuomonės referentas: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

  ------

  2020 m. sausio 22 d. 9.15–10.30 val.

  5. Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas

  Dalyvauja Kroatijos ekonomikos, verslumo ir amatų ministras Darko Horvat

  2020 m. sausio 22 d. 10.30–12.30 val.

  Teisėkūros kontrolei skirtas laikas

  6. Direktyva 2016/1148/ES dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyva)

  7. Statybos produktų reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) įgyvendinimas. Komisija pristato įvertinimo ataskaitą ir tolesnius planus

  2020 m. sausio 22 d. 14.30–16.30 val.

  Viešasis klausymas

  8. Atsakomybės už gaminius direktyva

  2020 m. sausio 22 d. 16.30–17.30 val.

  Uždaras

  9. Koordinatorių posėdis

  * * *

  2020 m. sausio 23 d. 9.00–10.00 val.

  Kartu su Jungtiniu tyrimų centru

  10. Jungtinio tyrimų centro atstovas pristato dvejopos kokybės maisto produktų bendrojoje rinkoje ekonominio įvertinimo tyrimą

  2020 m. sausio 23 d. 10.00–11.00 val.

  *** Elektroninis balsavimas ***

  11. Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas: užtikrinti vartotojų apsaugą ir laisvą prekių ir paslaugų judėjimą

  IMCO/9/01816

   2019/2915(RSP) 

   

  Pranešėja:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Atsakingas komitetas:

   

  IMCO

   

   

   

    Klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, tvirtinimas

    Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

  12. 2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

  IMCO/9/02063

   2019/2131(INI) 

   

  Pirmininkė:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Atsakingas komitetas:

   

  ECON –

  Stéphanie Yon-Courtin (RENEW)

  PR – PE641.227v01-00

   

    Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

  *** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

  ------

  13. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

  IMCO/9/00536

  ***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

   

  Nuomonės referentė:

   

  Anna Cavazzini (Verts/ALE)

  PA – PE643.178v01-00
  AM – PE644.807v01-00

  Atsakingas komitetas:

   

  ENVI* –

  Esther de Lange (PPE)

   

   

    Pakeitimų svarstymas

  14. Kiti klausimai

  15. Kiti posėdžiai

    2020 m. vasario 17 d. 14.30–18.30 val. (Briuselis)

    2020 m. vasario 18 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

  * * *

   

  Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika