Darba kārtības projekts - IMCO_OJ(2020)01-22_1Darba kārtības projekts
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2020)0122_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 22. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–17.30

Ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 9.00–11.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

2020. gada 22. janvārī plkst. 9.00–9.15

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

4. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Referents:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

IMCO referents: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

2020. gada 22. janvārī plkst. 9.15–10.30

5. Padomes prezidentūras programmas izklāsts

ar Darko Horvat, Horvātijas Ekonomikas ministru, Uzņēmējdarbība un amatniecība 

2020. gada 22. janvārī plkst. 10.30–12.30

Likumdošanas pārbaudes sesija

6. Direktīva 2016/1148/ES par tīklu un informācijas drošību (TID direktīva)

7. Būvizstrādājumu regulas īstenošana (Regula (ES) Nr. 305/2011): Komisijas izklāsts par novērtējuma ziņojumu un turpmākajiem plāniem

2020. gada 22. janvārī plkst. 14.30–16.30

Publiska uzklausīšana

8. Produktatbildības direktīva

2020. gada 22. janvārī plkst. 16.30–17.30

Aiz slēgtām durvīm

9. Koordinatoru sanāksme

* * *

2020. gada 23. janvārī plkst. 9.00–10.00

Ar kopīgo pētniecības centru

10. Kopīgā pētniecības centra (JRC) uzstāšanās par pētījumu par pārtikas produktu divējādas kvalitātes vienotajā tirgū ekonomisko novērtējumu 

2020. gada 23. janvārī plkst. 10.00–11.00

*** Elektroniskā balsošana ***

11. Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Referente:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

  Tāda jautājuma pieņemšana, uz kuru jāatbild mutiski

  Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

12. 2019. gada ziņojums par konkurences politiku

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Priekšsēdētāja:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

------

13. Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Grozījumu izskatīšana

14. Dažādi jautājumi

15. Nākamās sanāksmes

  2020. gada 17. februārī plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

  2020. gada 18. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika