Projekt porządku obrad - IMCO_OJ(2020)01-22_1Projekt porządku obrad
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2020)0122_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 17.30

Czwartek 23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 9.15

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4. Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Sprawozdawca:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Sprawozdawca IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22 stycznia 2020 r., w godz. 9.15 – 10.30

5. Przedstawienie programu prezydencji Rady

z udziałem Darko Horvata, chorwackiego ministra gospodarki, przedsiębiorczości i rzemiosła

22 stycznia 2020 r., w godz. 10.30 – 12.30

Tura kontroli ustawodawczej

6. Dyrektywa 2016/1148/UE w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

7. Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011): prezentacja sprawozdania z oceny i dalszych planów przez Komisję Europejską

22 stycznia 2020 r., w godz. 14.30 – 16.30

Wysłuchanie publiczne

8. Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty

22 stycznia 2020 r., w godz. 16.30 – 17.30

Przy drzwiach zamkniętych

9. Posiedzenie koordynatorów

* * *

23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 10.00

Wraz ze Wspólnym Centrum Badawczym (JRC)

10. Przedstawienie przez JRC badania dotyczącego ekonomicznej oceny podwójnej jakości produktów spożywczych na jednolitym rynku

23 stycznia 2020 r., w godz. 10.00 – 11.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

11. Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

  Przyjęcie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej

  Przyjęcie projektu rezolucji

12. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Przewodnicząca:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

------

13. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Rozpatrzenie poprawek

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

  17 lutego 2020 r., w godz. 14.30 – 18.30 (Bruksela)

  18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności