Návrh programu - IMCO_OJ(2020)01-22_1Návrh programu
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2020)0122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 17.30 h

štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 11.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

22. januára 2020 od 9.00 do 9.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Spravodajca:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Spravodajca výboru IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22. januára 2020 od 9.15 do 10.30 h

5. Predloženie programu predsedníctva Rady

s Darkom Horvatom, chorvátskym ministrom hospodárstva, podnikania a remesiel

22. januára 2020 od 10.30 do 12.30 h

Legislatívna kontrola

6. Smernica 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS)

7. Vykonávanie nariadenia o stavebných výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 305/2011): prezentácia hodnotiacej správy a ďalších plánov Komisiou

22. januára 2020 od 14.30 do 16.30 h

Verejné vypočutie

8. Smernica o zodpovednosti za výrobky

22. januára 2020 od 16.30 do 17.30 h

Za zatvorenými dverami

9. Schôdza koordinátorov

* * *

23. januára 2020 od 9.00 do 10.00 h

So Spoločným výskumným centrom

10. Prezentácia štúdie JRC o ekonomickom posúdení dvojakej kvality potravinových výrobkov na jednotnom trhu

23. januára 2020 od 10.00 do 11.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

11. Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Spravodajkyňa:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

  prijatie otázky na ústne zodpovedanie

  prijatie návrhu uznesenia

12. Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Predsedníčka:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

*** Koniec elektronického hlasovania ***

------

13. Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze

  17. februára 2020 od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

  18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 18. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia