Návrh programu - IMCO_OJ(2020)01-22_1Návrh programu
IMCO_OJ(2020)01-22_1

   

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

   

  IMCO(2020)0122_1

  NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

  Schôdza

  streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 17.30 h

  štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 11.00 h

  Brusel

  Miestnosť: József Antall (4Q1)

  22. januára 2020 od 9.00 do 9.15 h

  1. Prijatie programu schôdze

  2. Oznámenia predsedníctva

  3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

  Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

  4. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

  ***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

   

  Spravodajca:

   

  Patryk Jaki (ECR)

   

  Gestorský výbor:

   

  LIBE

   

   

  Spravodajca výboru IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

  ------

  22. januára 2020 od 9.15 do 10.30 h

  5. Predloženie programu predsedníctva Rady

  s Darkom Horvatom, chorvátskym ministrom hospodárstva, podnikania a remesiel

  22. januára 2020 od 10.30 do 12.30 h

  Legislatívna kontrola

  6. Smernica 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS)

  7. Vykonávanie nariadenia o stavebných výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 305/2011): prezentácia hodnotiacej správy a ďalších plánov Komisiou

  22. januára 2020 od 14.30 do 16.30 h

  Verejné vypočutie

  8. Smernica o zodpovednosti za výrobky

  22. januára 2020 od 16.30 do 17.30 h

  Za zatvorenými dverami

  9. Schôdza koordinátorov

  * * *

  23. januára 2020 od 9.00 do 10.00 h

  So Spoločným výskumným centrom

  10. Prezentácia štúdie JRC o ekonomickom posúdení dvojakej kvality potravinových výrobkov na jednotnom trhu

  23. januára 2020 od 10.00 do 11.00 h

  *** Elektronické hlasovanie ***

  11. Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb

  IMCO/9/01816

   2019/2915(RSP) 

   

  Spravodajkyňa:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Gestorský výbor:

   

  IMCO

   

   

   

    prijatie otázky na ústne zodpovedanie

    prijatie návrhu uznesenia

  12. Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019

  IMCO/9/02063

   2019/2131(INI) 

   

  Predsedníčka:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Gestorský výbor:

   

  ECON –

  Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

  PR – PE641.227v01-00

   

    prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

  *** Koniec elektronického hlasovania ***

  ------

  13. Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

  IMCO/9/00536

  ***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

   

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

   

  Anna Cavazzini (Verts/ALE)

  PA – PE643.178v01-00
  AM – PE644.807v01-00

  Gestorský výbor:

   

  ENVI* –

  Esther de Lange (PPE)

   

   

    preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

  14. Rôzne otázky

  15. Nasledujúce schôdze

    17. februára 2020 od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

    18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

  * * *

  Posledná úprava: 18. decembra 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia