Förslag till föredragningslista - IMCO_OJ(2020)01-22_1Förslag till föredragningslista
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2020)0122_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–17.30

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00–11.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

22 januari 2020 kl. 9.00–9.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

4. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Föredragande:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

Föredragande i IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22 januari 2020 kl. 9.15–10.30

5. Redogörelse för rådsordförandeskapets program

med Darko Horvat, Kroatiens minister för ekonomi, entreprenörskap och hantverk

22 januari 2020 kl. 10.30–12.30

Tid för lagstiftningsgranskning

6. Direktiv (EU) 2016/1148 om säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS-direktivet)

7. Genomförande av förordningen om byggprodukter (förordning (EU) nr 305/2011): kommissionens presentation av utvärderingsrapporten och vidare planer

22 januari 2020 kl. 14.30–16.30

Offentlig utfrågning

8. Direktivet om produktansvar

22 januari 2020 kl. 16.30–17.30

Inom stängda dörrar

9. Samordnarnas sammanträde

* * *

23 januari 2020 kl. 9.00–10.00

Tillsammans med Gemensamma forskningscentrumet

10. Gemensamma forskningscentrumets presentation av sin studie om den ekonomiska bedömningen av olika kvalitet på livsmedel på den inre marknaden

23 januari 2020 kl. 10.00–11.00

*** Elektronisk omröstning ***

11. Automatiserade processer för beslutsfattande: Säkerställande av konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Föredragande:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Ansvarigt utskott:

 

IMCO

 

 

 

  Godkännande av fråga för muntligt besvarande

  Antagande av förslag till resolution

12. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Ordförande:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

------

13. Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Behandling av ändringsförslag

14. Övriga frågor

15. Kommande sammanträden

  17 februari 2020 kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

  18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

Senaste uppdatering: 18 december 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy