Udkast til udtalelse - IMCO_PA(2019)643178Udkast til udtalelse
IMCO_PA(2019)643178

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Ordfører for udtalelse (*): Anna Cavazzini

15.11.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: